Home > Piets blog > Klimaatbeleid kan averechts uitpakken’
Volg Piet

Piets blog

Klimaatbeleid kan averechts uitpakken’

Active Image
Het klimaatbeleid – neergelegd in het programma Schoon en Zuinig – kan de luchtvervuiling aanjagen. Het Planbureau voor de Leefomgeving in Bilthoven, het vroegere Milieu- en Natuurplanbureau, waarschuwt voor averechtse effecten.

 

In de strijd tegen de uitstoot van kooldioxide denkt de regering onder meer aan opslag van CO2 in de bodem, maar dit kost veel energie omdat dit broeikasgas met grote kracht de grond ingebracht moet worden. ‘Daar is extra stroom voor nodig en dat betekent meer uitstoot van luchtverontreinigende stoffen’, zegt Rob Maas van het planbureau.


Ook de inzet van biobrandstoffen in het verkeer is niet onverdeeld gunstig voor de luchtkwaliteit in Nederland. Er is veel energie nodig om bijvoorbeeld suikerbieten en raapzaad te raffineren. Ook worden veel tractoren ingezet om de gewassen van het land te halen.


Maas vermoedt dat de nadelige effecten van biobrandstoffen getemperd kunnen worden door scherpere eisen te stellen. Bijvoorbeeld auto’s beter afstellen op biobrandstoffen, zodat ze niet meer uitstoot geven. Ook de lokale vervuiling door tractoren kan door eisen aan schone tractoren getemperd worden.


Een derde maatregel in het klimaatprogramma, de emissiehandel, kan eveneens tot toename van luchtvervuiling in Nederland leiden. Nederland kan in Roemenië investeren in schone kolencentrales en daardoor buiten Nederland aan de Kyoto-verplichtingen voldoen. Nederland maakt dan kosten maar de baten in de vorm van minder luchtvervuiling slaan ook neer in Roemenië.


Weliswaar voldoen Nederland bedrijven dan aan de EU-afspraken, maar Nederland moet dan wel extra zwavel, stikstofoxide en fijn stof reduceren, die niet onder klimaatbeleid vallen. Zo kan de kostenbesparing weer andere kosten oproepen.

Maas bepleit een betere afweging tussen klimaatmaatregelen en luchtvervuiling. Het kan beter zijn te investeren in windenergie in Nederland in plaats van emissiehandel met Roemenië.

Volkskrant

Meer Blog