Home > Piets blog > Koude stimuleert economie
Volg Piet

Piets blog

Koude stimuleert economie

Het vierde kwartaal is nog niet voorbij, maar nu al staat vast dat de economie dankzij de vrieskou een impuls krijgt. Die stuwt de gasproductie lekker op en dat vertaalt zich in een hoger groeicijfer. Nederland stookt zich suf en kan ook nog geld binnenha­len door gas te exporteren.

Wie de cijfers van het Centraal Bu­reau voor de Statistiek (CBS) erop naslaat ziet vaak een verband tus­sen onze gasproductie en het bbp, zeg maar alles wat er in Nederland wordt geproduceerd. Zoals het der­de kwartaal van 2007: van een heerlijke nazomer was geen sprake en dus ging de kachel aan. Dat sti­muleerde de economische groei aanzienlijk. In het tweede kwar­taal van dat jaar gebeurde het om­gekeerde: de gasproductie ging flink omlaag, meer dan 0,2 pro­cent groei zat er niet in.

In het lopende kwartaal kan de economie een kwart procent ho­ger uitvallen, denkt hoofdecon­oom Michiel Vergeer van het CBS. Dat is mooi meegenomen, na een trimester waarin de economie licht kromp. Hij wijst er wel op dat andere sectoren door de kou minder draaien. „ Zeker de bouw en de transportsector hebben er last van. Gelukkig zie je dat de be­voorrading van winkels en bedrij­ven op peil blijft.”

De omzet van de supermarkten steeg de afgelopen twee weken fors, blijkt uit cijfers van markton­derzoeksbureau GfK. De omzet in week 49 bedroeg 616 miljoen euro, een stijging van 7,3 procent. In de afgelopen week steeg de omzet met zestien procent tot 647 mil­joen euro. Volgens GfK gaan men­sen nu het liefst hun boodschap­pen in één keer bij één winkel ha­len.

De export van bloemen en plan­ten krijgt wel een forse tik. Hoe­wel de kerstdagen altijd zorgen voor een piek in de verkoop gooit het barre winterweer roet in het eten. Volgens de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkweke­rijprodukten veroorzaken sneeuw en gladheid grote vertragingen in het transport en teruglopende ver­kopen in de winkels. Volgens de Dutch Flower Group, met tiental­len bedrijven de grootste Neder­landse exportonderneming in de sector, was de afzet van snijbloe­men vorige week achttien procent lager dan vorig jaar.

Bron Stentor

Meer Blog